|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|
இறைவா, எத‌னை என்னால் மாற்ற முடியுமோ அதனை மாற்றக் கூடிய சக்தியையும், எத‌னை மாற்ற முடியாதோ அதனை ஏற்றுக் கொள்ளும் பொறுமையையும், இவை இரண்டிற்கும் உள்ள வேறுபாட்டை அறிந்துணரக்கூடிய ஞானத்தையும் தந்தருள்!!
Posted on 8:36 AM

Life's Mathematics

By SUFFIX at 8:36 AM

Add your friends
Subtract your enemies
Multiply your joys
Divide your sorrows and
draw a circle with God as center and
love as radius

-யாரோ ஒரு நல்லவர் சொன்னது

1 comments

அபுஅஃப்ஸர் on May 18, 2009 at 11:08 AM  

நானும் படித்திருக்கிறேன்

தொகுப்பு நல்லாயிருக்கு